A.T.C.N. Statuten (31-07-2002)
NAAM, ZETEL EN FEDERATIEF VERBAND
Artikel 1
1   De vereniging draagt de naam AIREDALE TERRIER CLUB NEDERLAND, en is opgericht op één januari negentienhonderd zeven en dertig.
2   Zij is gevestigd te Amsterdam.
3   Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna ook te noemen: "Raad van Beheer"
VERHOUDING TOT DE RAAD VAN BEHEER
Artikel 2
1   De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluit van de Raad van Beheer.
2   De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
3   De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
4   De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
DOEL
Artikel 3
1   Het doel van de vereniging is: het belang van het Airedale Terrier-ras te behartigen
2   Zij tracht dit te bereiken door:
  a het gezond houden en het verbeteren dan wel op peil houden van dit ras te bevorderen;
  b de liefhebberij en de fokkerij in gunstige zin te bevorderen;
  c het houden van vergaderingen;
  d het eventueel houden van lezingen en eventueel houden van cursussen op kynologisch gebied;
  e het houden en steunen van clubmatches, tentoonstellingen en dergelijke;
  f het bevorderen van het geven van trainingen aan Airedale Terriers;
  g haar leden voor te lichten bij aankoop, import, verkoop en dekking en over alles de fokkerij van honden betreffende;
  h het bevorderen van het inschrijven van nesten, alsmede van enkele honden in de Nederlandse Hondenstamboekhouding;
  i het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer.
  j het behulpzaam zijn bij de vorming en de instandhouding van een goed keurmeestercorps;
  k andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn of kunnen zijn, mits niet in strijd met de statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1   De vereniging kent leden, gezinsleden en ereleden.
2   Als leden kunnen worden toegelaten natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben.
3   Minderjarigen dienen bij aanmelding schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger te overleggen.
4   Onder gezinsleden worden verstaan:
  a de echtgenoot/echtgenote;
  b inwonende kinderen;
  c natuurlijke personen met wie het lid een samenlevingsverband is aangegaan; voor de duur van het samenlevingsverband.
5   Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
6   Ereleden zijn leden die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de algemene vergadering met algemene stemmen worden benoemd. Een voordracht voor een dergelijke benoeming geschiedt door het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden.
7   Het lidmaatschap gaat in: vier weken na publicatie in het eerstvolgende verenigingsblad, gedurende welke vier weken, leden schriftelijk bezwaar tegen een voorgesteld aspirant-lid kunnen maken.
TOELATING
Artikel 5
1   Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden en gezinsleden.
2   Bij niet-toelating kan de afgewezene in beroep gaan bij de algemene vergadering. De algemene vergadering neemt haar beslissing op haar eerstvolgende bijeenkomst.
3   Zij die door de Raad van Beheer zijn uitgesloten of door het Tuchtcollege voor de Kynologie, voor één januari tweeduizend de Raad van Discipline, zijn gediskwalificeerd, kunnen niet als lid worden aangenomen
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1   Het lidmaatschap eindigt:
  a door het overlijden van het lid;
  b door opzegging van het lid;
  c door opzegging door het bestuur;
  d door ontzetting
2   Opzegging geschiedt tegen het eind van het verenigingsjaar, met een opzegtermijn van minimaal vier weken en eindigt op het eerstvolgende toegestane tijdstip na die opzegging.
3   Het bestuur kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, indien:
  a het lid niet meer voldoet aan de vereisten die aan het lidmaatschap zijn gesteld in de statuten;
  b het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
  c als van de vereniging niet redelijkerwijs geëist kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4   Het bestuur kan besluiten tot ontzetting, indien:
  a het lid handelt in strijd met:
- statuten
- reglementen
- besluiten van de vereniging
  b door woord of geschrift of gedrag de belangen en goede naam en faam van de hondensport in het algemeen en/of die van de Airedale Terrier Club Nederland en/of van haar bestuur en/of individuele leden in het bijzonder schaadt en/of benadeelt.
5 a Opzegging als vermeld in artikel 6, lid 1 sub b. dient schriftelijk te geschieden;
  b De beëindiging van het lidmaatschap als vermeld in artikel 6, lid 1, sub c. en d. geschiedt schriftelijk met opgaaf van redenen en bij aangetekend schrijven.
6   Tegen een besluit als vermeld in artikel 6, lid 1, sub c. en d., staat het getroffen lid beroep open op de algemene vergadering, binnen één maand na ontvangst van het besluit.
7 a De algemene vergadering beslist over het beroepschrift op haar eerstvolgende bijeenkomst;
  b Hangende het beroepschrift blijft het lid geschorst.
FINANCIËLE MIDDELEN
Artikel 7
1 a De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage;
  b Voor speciale diensten door de vereniging ten behoeve van haar leden verricht, kan het bestuur een afzonderlijke financiële bijdrage vragen;
  c De hoogte van de bijdragen onder a. en b. vermeld wordt door de algemene vergadering vastgesteld;
  d De bijdragen kunnen niet terug gevorderd worden;
  e Verplichtingen van het lid, ontstaan voor de opzegging van het lidmaatschap blijven van kracht;
  f Het bestuur kan in bijzondere gevallen beslissen tot:
- ontheffing van betaling van de jaarlijkse bijdrage;
- gedeeltelijke ontheffing van de jaarlijkse bijdrage;
  g Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
2   Buiten de bijdragen van de leden kan de vereniging putten uit:
  a donaties;
  b subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen;
  c inkomsten uit eigen vermogen;
  d alle andere baten.
BESTUUR
Artikel 8
1   Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen meerderjarige leden.
2   De algemene vergadering benoemt het bestuur
3   Alleen leden van de Airedale Terrier Club Nederland kunnen worden benoemd in bestuursfuncties.
4   De benoeming geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, afkomstig van:
  a het bestuur;
  b tien of meer leden.
5 a De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de vergadering medegedeeld;
  b de voordracht door tien of meer leden moet tenminste zeven dagen voor de aanvang van de vergadering bij aangetekend schrijven ter kennis van het bestuur worden gebracht.
6   Het bindend karakter kan aan beide voordrachten ontnomen worden door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
7   De algemene vergadering is vrij in haar keus als:
  a er geen voordracht is;
  b de algemene vergadering het besluit neemt van artikel 8, lid 6.
8   Daalt het aantal bestuursleden beneden vijf, dan houdt het bestuur haar bevoegdheid.
9   In de gevallen waarin lid 8 van dit artikel van toepassing is, roept het fungerende bestuur zo spoedig mogelijk een algemene vergadering uit om voorziening in de opengevallen plaatsen aan de orde te stellen.
TAAK VAN HET BESTUUR
Artikel 9
1   Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2   Tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte is bevoegd:
  a het bestuur als zodanig;
  b de voorzitter en de secretaris.
3   Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan van overeenkomsten:
  a tot het aankopen, vervreemden en/of bezwaren van onroerende goederen en/of registergoederen;
  b waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een derde verbindt;
  c het huren, verhuren of op andere wijze in genot geven of verkrijgen van onroerende goederen en/of registergoederen;
  d het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging een bankkrediet verkrijgt;
  e het lenen en/of uitlenen van gelden voorzover dat met een bankkrediet geschiedt;
  f het aangaan van dadingen.
4   Het bestuur behoeft geen goedkeuring van de algemene vergadering voor:
  a het optreden in rechte ter verkrijging of handhaving van rechten daaronder begrepen het vorderen van schadevergoeding en het voeren van arbitrale gedingen;
  b het sluiten van arbeidsovereenkomsten.
5   Op het ontbreken van toestemming kan voor zover het betreft de rechtshandelingen als vermeld in lid 3, sub a en b door en tegen derden een beroep worden gedaan
6   Voor zover het geen rechtshandelingen betreft als vermeld in lid 3, sub a tot en met f, behoeft het bestuur geen goedkeuring voor rechtshandelingen die een bedrag van Elfhonderdvierendertig euro (€ 1134,51) niet te boven gaan.
7   Het bestuur is zonder voorafgaande toestemming bevoegd tot het nemen van alle rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden, conservatoire maatregelen daaronder begrepen.
8   Het bestuur kan onderdelen van zijn taak onder zijn verantwoording laten uitvoeren door één of meer commissies, die door het bestuur worden benoemd.
9   Het bestuur houdt een register bij vermeldende alle namen en adressen van de leden.
10   De secretaris voert en ondertekent de correspondentie van de vereniging en houdt copie hiervan.
Onder zijn verantwoording komen notulen, presentielijst en lijst van introducé's, van elke vergadering tot stand.
11   De penningmeester is verantwoordelijk voor alle onder zijn berusting zijnde geldmiddelen en tekent de kwitanties.
IInvordering van de contributies en andere bijdragen is aan hem opgedragen.
12   De bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken behoorlijk en op eerste vordering aan het bestuur af te dragen.
BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 10
1   Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. De functie van secretaris en penningmeester kan in één persoon verenigd zijn. De voorzitter der vereniging wordt door de algemene vergadering gekozen.
2   Van het behandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3   Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en aan de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 11
1   Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  a door ontslag door de algemene vergadering;
  b door schorsing door de algemene vergadering;
  c door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  d op verzoek van het bestuurslid.
2   Schorsing en ontslag van een bestuurslid kunnen alleen worden uitgesproken door een twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen op een algemene vergadering waar tenminste twee/derde van de leden aanwezig is.
3   Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen binnen één maand na de eerste vergadering;
  a deze vergadering kan een besluit nemen tot schorsing en ontslag van dezelfde bestuursleden als in de eerste vergadering aan de orde zijn geweest;
  b voor het in sub a. bedoelde besluit is een twee/derde meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden vereist.
4   Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Het aftredende lid kan zich herkiesbaar stellen. Degene die in een tussentijdse vacature is benoemd neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 12
1   Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2   Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daartoe te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3   Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn verslag uit en doet onder overlegging van een staat van baten en lasten en eventuele balans, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4   De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5   Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6   De last der commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7   Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13
1   Aan de algemene vergaderingen komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de Wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2   Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering - gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  b de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  c voorzieningen in eventuele vacatures;
  d voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.
3   Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4 a Voorts is het bestuur op een met redenen omkleed verzoek van een/tiende deel van het aantal leden dat stemrecht heeft, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering;
  b indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gehoor is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze genoemd in artikel 18, of door een advertentie in een veel gelezen landelijk dagblad;
  c indien in de periode gelegen tussen twee algemene vergaderingen opnieuw het verzoek als in dit lid sub a vermeld, wordt ingediend om reden als die waarover reeds een algemene vergadering is geweest, dan wordt dat verzoek van de hand gewezen;
  d deze afwijzing zal op de jaarvergadering met redenen worden omkleed
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 14
1 a Toegang hebben alle leden van de vereniging;
  b Geen toegang hebben geschorste leden en/of geschorste bestuursleden
2   Over toelating van andere dan in lid 1 sub a. genoemde personen beslist de algemene vergadering.
3   Ieder lid dat niet geschorst is, heeft één stem. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.
4   Geen stemrecht komt toe aan leden over zaken; die hem of haarzelf, zijn of haar echtgeno(o)t(e) of bloedverwanten in rechte lijn, of degene waarmee een samenlevingsverband bestaat, betreffen.
VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
Artikel 15
1   De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2   Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij, die een vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
3   De voorzitter leidt de vergaderingen van bestuur en leden. Hij regelt de volgorde van behandeling der zaken. Hij zorgt voor handhaving van statuten en van het huishoudelijke reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen en/of het woord te ontnemen.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16
1   Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming - niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door 4eze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming
3   Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4   De voorzitter bepaalt de wijze waarop op de vergadering wordt gestemd met inachtneming van het volgende:
  a stemmingen over personen geschieden schriftelijk;
  b indien slechts één kandidaat is gesteld over wie moet worden gestemd kan deze bij acclamatie worden gekozen, tenzij één van de leden schriftelijke stemming verlangt.
5 a  Ongeldige stemmen worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken;
  b Ongeldig zijn stemmen die zijn ondertekend die blanco of onduidelijk zijn, of iets anders bevatten dan de naam van de kandidaat of datgene wat door de voorzitter is verzocht.
6 a Indien bij een stemming over personen bij eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen;
  b Heeft slechts één persoon het hoogste aantal verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming;
  c Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen;
  d  Staken de stemmen dan beslist het lot.
7   Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
8    Een éénstemrnig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9   Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
COMMISSIE VAN BEROEP
Artikel 17
1   De vereniging kan een commissie instellen die beslist in geschillen tussen:
  a organen van de vereniging onderling;
  b leden en organen van de vereniging
2   De commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden
3    Bij voorkeur is één der leden van de commissie een jurist.
4   Leden van de commissie worden benoemd door de algemene vergadering
5   Leden of organen die een beroep doen op de commissie zijn verplicht een bijdrage te storten in de kas van de vereniging.
6    Leden en organen van de vereniging zijn gehouden om alle medewerking te verlenen die de commissie verlangt.
7   Nadere regels worden gegeven bij huishoudelijk reglement van de commissie van beroep.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18
1   De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
2   Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.
WIJZIGING STATUTEN
Artikel 19
1   In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld en welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Beheer.
2    Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebbèn gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering de voorgestelde wijziging op een daartoe geschikte wijze door middel van een afschrift aan alle leden doen toekomen.
3   Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest uitgeschreven. Ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan hierover worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING
Artikel 20
1   De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 19 is dan van overeenkomstige toepassing.
2   De bezittingen der vereniging worden dan bij gewone meerderheid van stemmen aan één of meerdere andere kynologische verenigingen aangeboden.
In geen geval mogen zij onder de leden worden verdeeld.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 21
1   De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2   Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en/of de statuten casu quo statuten en reglementen van de Raad van Beheer
3   Het bestuur kan regels vaststellen voor het verrichten van diensten door de vereniging.